Obchodní podmínky

Obchodní, dodací a platební podmínky firmy DG Tip, spol. s r.o.:

Veškeré ceny uváděné v cenících či nabídkách Prodávajícího jsou bez DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Předmětem kupní smlouvy (dále jen "smlouva") je dodávka reklamních předmětů, dárků, kuličkových per a drobného zboží (dále jen "zboží"), bez potisku nebo s potiskem, objednaných dle aktuální nabídky Prodávajícího. Veškeré zboží nabízené Prodávajícím má přitom charakter a určení jako reklamní a dárkové předměty.

Prodávající a Kupující se zavazují postupovat v souladu s následujícími podmínkami:

Kupující zaregistrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty uvede své DIČ v každé objednávce. Ostatní Kupující uvedou v objednávce vždy své IČO. Osobám bez živnostenského oprávnění zboží nedodáváme.

Prodávající se zavazuje potvrdit Kupujícímu příjem objednávky formou Potvrzení zakázky s tím, že objednávku akceptuje a dochází tak k uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je pro Kupujícího závazná i před tímto vyjádřením, tedy po celou dobu, kdy Prodávající již vyvíjí úsilí k její realizaci.

Pokud Kupující zruší svoji objednávku (tzv. "storno"), má Prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši dvacet procent z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě dokladu vystaveného Prodávajícím. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody.

Prodávající je oprávněn provést jednostranné započtení svých pohledávek vůči Kupujícímu. Způsobilé k započtení jsou i pohledávky Prodávajícího, které nejsou dosud splatné. Prodávající je oprávněn přistoupit k započtení ihned po vzniku své pohledávky.

Kupní cena bude Kupujícím uhrazena v hotovosti při předání a převzetí zboží, dobírkou nebo zálohovou platbou předem dle pokynů Prodávajícího. Při dodávkách zboží s potiskem je na zaplacení zálohy vázán i termín dodání zboží (zahájení prací souvisejících s potiskem), pokud se smluvní strany prokazatelně nedohodnou jinak.

Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a Kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit.
Pro případ, že bude Kupující v prodlení s plněním svého závazku a to i jen v jeho části, dohodly se strany na úhradě úroků z prodlení v zákonné výši, stanovené novelou nařízení vlády č.351/2013 Sb. v platném znění, která nyní odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB (platné pro první den příslušného kalendářního pololetí), zvýšené o osm procentních bodů. Nad rámec těchto úroků se Prodávající s Kupujícím dohodl na smluvní pokutě z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý i započatý den prodlení, a dále na jednorázové smluvní pokutě ve výši 500,-Kč za každou jednu fakturu, která zůstane neuhrazena déle než dvacet jeden den po řádném termínu splatnosti.

Prodávající splní svou povinnost dodat zboží předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Jiný způsob dodání (např. osobní odběr) musí být výslovně sjednán. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je den předání zboží prvnímu přepravci také dnem splnění požadovaného termínu. Prodávající se zavazuje umožnit Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci

Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a Reklamačním řádem prodávajícího. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění, bude-li Prodávajícím na toto částečné plnění nejpozději s dodáním zboží upozorněn, např. údaji v dodacím listě.

Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. V případě sjednání osobního odběru přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího převzetím zboží nebo prodlením Kupujícího s převzetím zboží. Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu. Případná reklamace nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu. Reklamovat lze pouze zboží v originálních obalech, neoznačené, nepotištěné či jinak nezměněné zásahem Kupujícího. Reklamace musí být písemná, dle Reklamačního řádu prodávajícího.

Cena za dopravu a manipulaci činí 120 Kč/balík při odběrech za méně než 12.000,- Kč (vč. DPH), včetně odběrů a zapůjčení vzorků, u ostatních zakázek účtujeme 1% z hodnoty dodávky zaokrouhleně na celé desetikoruny nahoru. Zásilka přitom může obsahovat i několik balíků za tento jediný paušál. Zákazníkům odebírajícím zboží osobně ze skladu Brno manipulaci neúčtujeme. Za osobní odběr nelze pokládat odběr prostřednictvím třetí osoby - dopravce, který vyžaduje srovnatelné zabalení a označení zásilek, jako Česká pošta.
Při zvýšení tarifů České pošty či jiných specializovaných dopravců si vyhrazujeme právo tyto ceny jednostranně upravit.

Pokud atypické rozměry či váha zboží vyvolají skutečné expediční náklady vyšší, než jsou výše uvedeny, vyhrazuje si Prodávající právo doúčtovat skutečně vynaložené náklady v jejich skutečné výši. Příkladem je rozesílání agenturních katalogů.

Obaly uváděné na trh v rámci tohoto závazkového vztahu splňují požadavky zákona o obalech č. 477/2001 Sb.

DG Tip, spol. s r.o. je zapojen do celostátního kolektivního systému zpětného odběru (odděleného sběru) použitých elek­trozařízení pro­vozovaného společnostmi ASEKOL s.r.o. pod registračním číslem 00908/05-ECZ a ELEKTROWIN a.s. pod registračním číslem 00155/05-ECZ. Recyklační příspěvky jsou ve fakturách uváděny samostatně.

Výše autorských poplatků je dána Vyhláškou č. 488/2006 Sb. (§ 5 odst. 2), která stanoví paušální odměnu z nezabudovatelného paměťového média a z paměťového média zabudovaného nebo zabudovatelného do přístroje 1,50 Kč za každý započatý 1 GB kapacity, nejvýše však 90 Kč.Autorské poplatky jsou ve fakturách uváděny samostatně.

Ceny za potisk a podmínky potisku se řídí ceníky potisku dle jednotlivých technologií. Prodávající si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- pět procent z objednaného počtu kusů s potiskem, pokud se s Kupujícím výslovně nedohodne jinak.

Případné agenturní slevy se zásadně vztahují pouze na zboží prodávané za běžné (katalogové) ceny. Pokud je zboží nabízeno v rámci krátkodobých akcí nebo výprodejů za ceny speciální, snížené oproti původnímu prodeji či obdobnému zboží stejné užitné hodnoty, jsou tyto speciální ceny cenami konečnými a Prodávající z nich neposkytuje Kupujícímu žádné další rabaty či agenturní slevy.

Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení. Pokud jsou na předmětech použita ukázková loga a názvy, jsou tato loga a názvy registrovanými obchodními značkami uvedených společností a jsou na předmětech znázorněna pouze pro ilustraci potisku.

Závazkový vztah smluvních stran se řídí Občanským zákoníkem. Všechny případné spory, které by mohly vzniknout ze závazkových vztahů nebo v přímé souvislosti s nimi, budou rozhodovány soudem dle sídla Prodávajícího, tj. soudem v Brně.

Ochrana osobních údajů:

Odesláním své objednávky, vyžádáním cenové nabídky nebo vyplněním žádosti o katalog, ať už písemnou formou či prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo webových stránek společnosti DG TIP, spol. s r.o., nebo podpisem těchto Obchodních podmínek dáváte písemný souhlas k tomu, aby až do odvolání Vašeho souhlasu byly Vaše osobní a firemní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti DG TIP, spol. s r.o. Společnost DG TIP, spol. s r.o. neposkytuje vědomě Vaše údaje žádným třetím subjektům, ani zdarma, ani za úplatu, s výjimkou České pošty, s.p. jako správci a dalším zpracovatelům za účelem uvedeným v poštovních podmínkách. Informujeme Vás o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům v mezích zákona, souhlas můžete kdykoliv odvolat a náleží Vám ochrana práv dle zákona 101/2000 Sb.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30. června 2014. Přijetím těchto obchodních podmínek se ruší veškeré předcházející obchodní podmínky, kterými se řídil vztah Prodávajícího a Kupujícího.

Datum poslední aktualizace: 30.6.2014


Pokud s námi obchodujete poprvé, doporučujeme vám stáhnout si naše Obchodní podmínky v pdf, vytisknout je, podepsat, zaslat na naši adresu a urychlit tak první obchody. Jejich nedílnou součástí je také Reklamační řád, který si můžete stáhnout samostatně zde.


Doporučujeme Vám také prostudovat informace o předlohách pro tisk.
Aktuální ceníky najdete zde.