Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI DG Tip, spol. s r.o.

K zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování reklamací vad zboží a vad potisků je vydáván tento Reklamační řád, který upravuje vyřizování reklamací vad zboží a vad potisků zboží ve firmě DG Tip, spol. s r.o., K Terminálu 2, 619 00 Brno, IČO 41605403 (dále jen prodávající).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží, pokud je kupujícím uplatněna ve lhůtách uvedených v článku 5. Reklamačního řádu.

1.2. Vadou se rozumí stav zboží, kdy neodpovídá ujednanému množství, jakosti a provedení.

1.3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na zboží v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.


2. Povinnost kupujícího

2.1. Kupující je povinen uplatnit (reklamovat) u prodávajícího veškeré vady bez zbytečného odkladu ve lhůtách a způsobem stanovených v tomto Reklamačním řádu, jinak se vystavuje riziku, že jeho reklamace bude zamítnuta, nebo nebude moci být projednána.

2.2. Kupující je povinen ihned po převzetí zboží od dopravce zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zjevné poškození zásilky musí být reklamováno dopravci písemně v okamžiku doručení. Kupující tedy v okamžiku doručení zapíše reklamaci do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Jedná-li se o zjevné poškození zásilky, nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

2.3. Není-li poškození zásilky v průběhu přepravy při předání zjevné, je kupující povinen písemně prodávajícímu oznámit bezprostředně po dodání následující informace: název a adresu kupujícího, číslo přepravní zásilky, popis poškození zboží a fotodokumentaci škody (obal, zboží). Toto písemné oznámení musí kupující zaslat prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení zásilky.

2.4. Kupující je povinen dodané zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Kupující je povinen provést prohlídku před provedením potištění nebo jiného zpracování zboží, jinak jeho nároky z odpovědnosti za vady zboží zanikají.


3. Nároky z vad zboží

3.1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem (§ 2002 odst. 1 Občanského zákoníku) může kupující:

 • požadovat odstranění vad dodáním opraveného nebo nového zboží za zboží vadné
 • opravu vadného potisku
 • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku
 • odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění
 • požadovat dodání chybějícího zboží

3.2. Volba mezi výše uvedenými nároky náleží kupujícímu jen v případě, že ji oznámí prodávajícímu včas ve lhůtě uvedené v čl. 5 Reklamačního řádu společně s kopií dodacího listu nebo faktury a s vadným zbožím v reklamovaném množství. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu prodávajícího měnit. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Ustanovení § 2110 věta druhá písm. a) až d) občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující:

 • požadovat odstranění vad zboží
 • požadovat dodání chybějícího zboží
 • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo služeb

3.4. Nárok z vad se považuje za řádně uplatněný, jestliže je reklamováno zboží kompletní, reklamaci nebrání obecné zásady hygieny a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v čl. 4.2. Reklamačního řádu a přiloženy listiny dle čl. 3.2. Reklamačního řádu.


4. Místo uplatnění reklamace

4.1. Kupující uplatňuje nároky z vad zboží (reklamuje) u prodávajícího v jeho sídle v Brně, K Terminálu 2, PSČ 619 00.

4.2. Nároky z vad zboží (reklamaci) uplatňuje kupující ve vlastním písemném oznámení, které bude obsahovat nezbytné údaje reklamačního listu:

 • název (jméno) kupujícího
 • místo podnikání (příp. bydliště u fyzických podnikatelů)
 • název reklamovaného zboží, jeho katalogové číslo, číslo faktury nebo dodacího listu u prodávajícího, dodané množství, cenu za jednotku, cenu celkem, číslo faktury, datum převzetí zboží
 • popis vady zboží
 • volbu nároku z vad zboží
 • datum a podpis kupujícího (podnikatele nebo jím pověřené osoby)

4.3. V případě, že kupující uplatňuje jiný reklamační nárok než na poskytnutí slevy z ceny prodávaného zboží a služeb, předá současně s reklamačním listem prodávajícímu i předmětné vadné zboží v plném reklamovaném množství. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána.


5. Lhůty pro uplatnění nároků z vad (reklamace)

5.1. Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady), je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v době:

 • při osobním odběru nejpozději do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.
 • při dodání zboží nezávislým dopravcem nejpozději do čtrnácti dnů po převzetí zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu je při uplatnění reklamace zaslané poštou rozhodné datum poštovního razítka na zásilce

5.2. Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned poté, co je zjistí, max. však ve lhůtě do šesti měsíců ode dne fakturace.

5.3. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

5.4. Opomine-li kupující oznámit reklamaci ve výše uvedených lhůtách, nebo nejsou-li prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechny nároky kupujícího vůči společnosti DG Tip, spol. s r.o.


6. Lhůty pro vyřízení reklamace

6.1. Pro vyřízení reklamace je stanovena lhůta 2 měsíce ode dne jejího doručení prodávajícímu. Tato lhůta se prodlužuje u vad odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, případně u dodavatele či výrobce zboží.


7. Závěrečná ustanovení

7.1. Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

7.2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. února 2024 a stává se nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího.